เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

0926295954

Travel License : 11/05662

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ Genting Dream มาเลเซีย ปีนัง สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ Genting Dream มาเลเซีย ปีนัง สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ Genting Dream มาเลเซีย ปีนัง สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ Genting Dream กับโปรโมชั่นใหม่จองก่อนถูกกว่า พอร์ตคลัง ปีนัง ( จอร์จทาวน์ ),มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ วลาลัมเปอร์ จอร์จทาวน์,สิงคโปร์

รหัสทัวร์

CRU_0176

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

01 ม.ค. 67 - 08 เม.ย. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

18,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Resorts World One

Resorts World One

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

11 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

11,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

21,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

12,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

33,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

18,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

36,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

20,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

25 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

11,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

21,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

12,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

33,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

18,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

36,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

20,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

08 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

11,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

21,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

12,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

33,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

18,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

36,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

20,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : MON

วันที่ : -

ท่าเรือ : พอร์ตคลัง

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 16.00

ลำดับ : 2

วัน : TUE

วันที่ : -

ท่าเรือ : ปีนัง ( จอร์จทาวน์ )

เวลาเรือถึง : 07.00

เวลาเรือออก : 16.00

ลำดับ : 3

วัน : WED

วันที่ : -

ท่าเรือ : มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์

เวลาเรือถึง : 12.30

เวลาเรือออก : 20.00

ลำดับ : 4

วัน : YHU

วันที่ : -

ท่าเรือ : พอร์ตคลัง

เวลาเรือถึง : 10.00

เวลาเรือออก : -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ค่าที่พักห้องละพักได้สูงสุด 4 ท่าน ตามประเภทห้องที่ท่านเลือก

- ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ Genting Dream ตามที่ทางเรือได้เตรียมไว้ให้ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

- ภาษีท่าเรือ

อัตรานี้ไม่รวม

- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ –กรุงเทพฯ

- ค่าทิปพนักงานบนเรือ SGD22 / ท่าน / คืน (ชำระบนเรือ) สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD26 /ท่าน /คืน สำหรับห้อง Suite

- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

- ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

- ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศต่างๆ ของชาวต่างชาติ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

- ค่าอาหารพิเศษ แพ็คเกจเครื่องดื่มที่สั่งกับทางเรือสำราญ

- ค่า Wifi บนเรือสำราญ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ค่าตรวจ Antigen Rapid Test (ถ้ามี)

การจองและชำระเงิน

- ชำระค่าเรือเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยัน

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และจำนวนห้องว่าง

- การไม่เข้าร่วมกิจกรรม, โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี

นโยบายการยกเลิก

- ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง กรณียกเลิกการเดินทางบริษัทฯ เรียกเก็บเงิน 100% ทุกกรณี

จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง

แพคเกจเรือสำราญคล้ายกัน