ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ซากุระ อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ซากุระ อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน 4คืน

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN ซากุระ อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน 4คืน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี อุทยานอาลีซาน พามูขอทรัพย์ ที่วัดเหวินหวู่ ถ่ายรูปสุดชิค หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน เดิน 2 ไนท์มาร์เก็ต เหวินฮวา เถาหยวน ไนท์มาร์เก็ต ช้อป ซีเหมินติง Mitsui outlet park


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ซากุระ อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์
FMSTW_VZ00074
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
03 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
เดินทางโดย
alvietjetair.jpg
ราคาเริ่มต้น
21,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติเถาหยวน - เเช่น้ำเเร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • วันที่

  2

  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) - วักพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านเห็ดหลินจือ - เมืองเจียอี้ - เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่

  3

  ชิมชาอู่หลง - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟเที่ยวชมสวนพันปี - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่

  4

  ร้านเครื่องสำอาง - ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
 • วันที่

  5

  ร้านสร้อย GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

03 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 67

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กมีเตียง
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กมีเตียง
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กมีเตียง
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กมีเตียง
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กมีเตียง
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กมีเตียง
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กมีเตียง
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
21,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
03 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 67 21,999 21,999 21,999 5,000 - - 30
06 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 21,999 21,999 21,999 5,000 - - 30
07 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 21,999 21,999 21,999 5,000 - - 30
13 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 21,999 21,999 21,999 5,000 - - 30
14 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 21,999 21,999 21,999 5,000 - - 30
20 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 21,999 21,999 21,999 5,000 - - 30
21 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 21,999 21,999 21,999 5,000 - - 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน