ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า 4 เมือง 4 วัน ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 4 วัน 3 คืน บิน FD_BNST

ทัวร์พม่า 4 เมือง 4 วัน ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 4 วัน 3 คืน บิน FD_BNST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - พระนอนตาหวาน - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
              โรงแรม SUMMIT PARK VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2     ย่างกุ้ง - พุกาม - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู 
               วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ชเวชานดอร์ - โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
               โรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3     พุกาม - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง 
               เขามัณฑะเลย์
               โรงแรม HAZEL MANDALAY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4     ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - มัณฑะเลย์ - สกายน์ - กรุงเทพฯ 

รหัสทัวร์:
MM_FD00013
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
60

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD251 ขากลับ FD245

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 02 - 05 ก.พ. 62 18,900 18,500 17,900 0 3,000 Air Asia
booking 16 - 19 ก.พ. 62 19,900 19,500 18,900 0 3,000 Air Asia
booking 05 - 08 เม.ย. 62 20,900 20,500 19,900 0 3,000 Air Asia
booking 12 - 15 เม.ย. 62 21,900 21,500 20,900 0 3,000 Air Asia
booking 13 - 16 เม.ย. 62 21,900 21,500 20,900 0 3,000 Air Asia
booking 26 - 29 เม.ย. 62 18,900 18,500 17,900 0 3,000 Air Asia

คำที่เกี่ยวข้อง :

ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวชานดอร์ โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง เขามัณฑะเลย์


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - พระนอนตาหวาน - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 -/L/D
 โรงแรม SUMMIT PARK VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2ย่างกุ้ง - พุกาม - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู
วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ชเวชานดอร์ - โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก

 B/L/D 
  โรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 พุกาม - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง
เขามัณฑะเลย์

 B/L/D
  โรงแรม HAZEL MANDALAY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - มัณฑะเลย์ - สกายน์ - กรุงเทพฯ
 B/L/-