ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ขนมปุยฝ้าย 5วัน 3คืน บิน BR_SSST

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ขนมปุยฝ้าย 5วัน 3คืน บิน BR_SSST
วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
           
วันที่ 2  กรุงเทพฯ - เถาหยวน - ผูหลี่ - ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - สวนผลไม้ - ไถจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
           โรงแรม CITY RESORT หรือ MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3  ไถจง - สวนดอกไม่ไถจง - ไทเป - D.I.Y พายสับปะรด - เจียวซี-อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว  
            โรงแรม BARON’S HOT SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4   เจียวซี - โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan - อุทยานเย๋หลิ่ว - ไทเป - DUTY FREE - ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
            โรงแรม RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5  ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101(ไม่รวมขึ้นตึก) - MITSUI OUTLET - เถาหยวน กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
TW_BR00006
ประเทศ:
ไต้หวัน
สายการบิน:
Eva Air
เข้าชม:
153

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป BR 206 ขากลับ BR 205

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 23-27 เม.ย.2562 20,999 20,999 0 0 3,500 Eva Air
booking 27 เม.ย.-01 พ.ค.2562 19,999 19,999 0 0 3,500 Eva Air
booking 04-08 พ.ค.2562 19,999 19,999 0 0 3,500 Eva Air
booking 11-15 พ.ค.2562 19,999 19,999 0 0 3,500 Eva Air
booking 18-22 พ.ค.2562 19,999 19,999 0 0 3,500 Eva Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
 -/-/-
 

 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ - เถาหยวน - ผูหลี่ - ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - สวนผลไม้ - ไถจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 -/L/D
 โรงแรม CITY RESORT หรือ MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 ไถจง - สวนดอกไม่ไถจง - ไทเป - D.I.Y พายสับปะรด - เจียวซี - อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว
 B/L/D
 โรงแรม BARON’S HOT SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 เจียวซี - โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan - อุทยานเย๋หลิ่ว - ไทเป - DUTY FREE - ช้อปปิ้งซีเหมินติง  
 B/L/- 
 โรงแรม RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 B/L/-