ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ไต้หวัน ขนมดอกอัญชัญ อาลีซาน 5วัน 4คืน บิน TG_SSST

ทัวร์ไต้หวัน ขนมดอกอัญชัญ อาลีซาน 5วัน 4คืน บิน TG_SSST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - เถาหยวน - เมืองผูหลี่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
            วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้   
            โรงแรม HOTEL DAY + CHIAYI  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2  เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไถจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
           โรงแรม MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3  ไถจง - 2018 TAICHUNG WORLD FLORA  EXPOSITION - ไทเป 
            ร้านขนมเหว่ยเก๋อ - ซีเหมินติง   
           โรงแรม RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4  ไทเป - DUTY FREE - อุทยานเย๋หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - ศูนย์สร้อยสุขภาพ 
            ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - เมืองเถาหยวน   
            โรงแรม CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5  GLORIA OUTLETS - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
TW_TG00009
ประเทศ:
ไต้หวัน
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
208

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG632 ขากลับ TG633

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 16-20 ม.ค.2562 22,999 22,999 0 0 4,500 Thai Airway
booking 06-10 มี.ค.2562 22,900 22,900 0 0 4,500 Thai Airway
booking 08-12 มี.ค.2562 22,900 22,900 0 0 4,500 Thai Airway
booking 13-17 มี.ค.2562 23,999 23,999 0 0 4,500 Thai Airway
booking 15-19 มี.ค.2562 23,999 23,999 0 0 4,500 Thai Airway
booking 20-24 มี.ค.2562 23,999 23,999 0 0 4,500 Thai Airway
booking 23-27 มี.ค.2562 23,999 23,999 0 0 4,500 Thai Airway
booking 29 มี.ค.-02 เม.ย.2562 23,999 23,999 0 0 4,500 Thai Airway


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เถาหยวน - เมืองผูหลี่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้  
 -/-/D
 โรงแรม HOTEL DAY + CHIAYI  หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2 เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไถจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 B/L/D
 โรงแรม MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ไถจง - 2018 TAICHUNG WORLD FLORA  EXPOSITION - ไทเป - ร้านขนมเหว่ยเก๋อ - ซีเหมินติง
 B/L/-
 โรงแรม RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ไทเป - DUTY FREE - อุทยานเย๋หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - เมืองเถาหยวน
 B/L/- 
 โรงแรม CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5 GLORIA OUTLETS - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
 B/-/-