ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา VZ12 5วัน 4คืน บิน VZ_ITCST

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา VZ12 5วัน 4คืน บิน VZ_ITCST
วันที่ 1   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ   
             โรงแรม hotel-discover.com หรือเทียบเท่า

วันที่ 2   เจี๊ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี -ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
             โรงแรม City Suite Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ตึกไทเป101- ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
            โรงแรม OneTel Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4  ไทเป -  หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   
            โรงแรม OneTel Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5  ท่าอากาศยานไทจง  -  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รหัสทัวร์:
TW_VJ00003
ประเทศ:
ไต้หวัน
สายการบิน:
VietJet Air
เข้าชม:
146

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป VZ560 ขากลับ QVZ561

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 18-22 ก.พ.2562 16,888 16,888 16,888 5,000 5,500 VietJet Air
booking 20-24 ก.พ.2562 16,888 16,888 16,888 5,000 5,500 VietJet Air
booking 25 ก.พ.-01 มี.ค.2562 16,888 16,888 16,888 5,000 5,500 VietJet Air
booking 27 ก.พ.-03 มี.ค.2562 17,888 17,888 17,888 5,000 5,500 VietJet Air
booking 02-06 มี.ค.2562 16,888 16,888 16,888 5,000 5,500 VietJet Air
booking 06-10 มี.ค.2562 16,888 16,888 16,888 5,000 5,500 VietJet Air
booking 09-13 มี.ค.2562 16,888 16,888 16,888 5,000 5,500 VietJet Air
booking 11-15 มี.ค.2562 16,888 16,888 16,888 5,000 5,500 VietJet Air
booking 18-22 มี.ค.2562 16,888 16,888 16,888 5,000 5,500 VietJet Air
booking 23-27 มี.ค.2562 16,888 16,888 16,888 5,000 5,500 VietJet Air
booking 25-29 มี.ค.2562 16,888 16,888 16,888 5,000 5,500 VietJet Air
booking 30 มี.ค.-03 เม.ย.2562 16,888 16,888 16,888 5,000 5,500 VietJet Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

 

วันที่ 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ
 -/-/D
 โรงแรม hotel-discover.com หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2  เจี๊ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี -ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 B/L/D
 โรงแรม City Suite Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ตึกไทเป101- ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
 B/L/-
 โรงแรม OneTel Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ไทเป -  หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 B/L/D
 โรงแรม OneTel Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5 ท่าอากาศยานไทจง  -  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 B/-/-