ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI ALISAN TPE07 5วัน 4คืน บิน VZ_BNST

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI ALISAN TPE07 5วัน 4คืน บิน VZ_BNST
วันที่ 1   กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ - ไถจง - มิยาฮาร่าไอศกรีม - เจียอี้ - ตลาดกลางคืนเจียอี้   
            โรงแรม SUNSEED INTERNATIONAL VILLA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 2   อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - ชิมชาอู่หลง - ไถจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต 
            โรงแรม KING BRIDGE HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3   วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทเป - เจียงไคเช็ค 
             ชมผลิตภัณฑ์ - ปะการังแดง - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติง 
             โรงแรม EHOM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4   ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - เส้นทางรถไฟสายผิงซี 
             ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาไทเป 
             โรงแรม EASTERN HOTEL AND RESORT หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5   ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินไถจง - กรุงเทพ
รหัสทัวร์:
TW_VJ00002
ประเทศ:
ไต้หวัน
สายการบิน:
VietJet Air
เข้าชม:
143

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป VZ560 ขากลับ VZ561

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 21 ม.ค.2562 14,900 14,900 14,500 0 4,000 VietJet Air
booking 16 ก.พ.2562 14,900 14,900 14,500 0 4,000 VietJet Air
booking 23 ก.พ.2562 15,900 15,900 15,500 0 4,000 VietJet Air
booking 02 มี.ค.2562 15,900 15,900 15,500 0 4,000 VietJet Air
booking 09 มี.ค.2562 15,900 15,900 15,500 0 4,000 VietJet Air
booking 11 มี.ค.2562 15,900 15,900 15,500 0 4,000 VietJet Air
booking 16 มี.ค.2562 15,900 15,900 15,500 0 4,000 VietJet Air
booking 25 มี.ค.2562 15,900 15,900 15,500 0 4,000 VietJet Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

ไถจง มิยาฮาร่าไอศกรีม เจียอี้ ตลาดกลางคืนเจียอี้ อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง ไถจง ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซำจั๋ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป เจียงไคเช็ค ชมผลิตภัณฑ์ ปะการังแดง ตึกไทเป101 ซีเหมินติง ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น เส้นทางรถไฟสายผิงซี ศูนย์เครื่องสำอาง ตลาดปลาไทเป


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

 

วันที่ 1 กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ - ไถจง - มิยาฮาร่าไอศกรีม - เจียอี้ - ตลาดกลางคืนเจียอี้ 
 -/L/D
 โรงแรม SUNSEED INTERNATIONAL VILLA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2 อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - ชิมชาอู่หลง - ไถจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต 
 B/L/D
 โรงแรม KING BRIDGE HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทเป - เจียงไคเช็ค
ชมผลิตภัณฑ์ - ปะการังแดง - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติง

 B/L/- 
 โรงแรม EHOM HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - เส้นทางรถไฟสายผิงซี
ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาไทเป

 B/L/- 
 โรงแรม EASTERN HOTEL AND RESORT หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินไถจง - กรุงเทพ
 B/-/-