ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม TPE04 6วัน 4คืน บิน SL_BNST

ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม TPE04 6วัน 4คืน บิน SL_BNST
วันที่ 1   สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2   สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน(ไทเป) - หนานโถว - วัดจงไถซานซื่อ 
             ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
             โรงแรม ORANGE HOTEL CHIAYI ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3   เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา 
             ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต
             โรงแรม KING BRIDGE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่ 4   ไถจง -ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น 
             ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต
             โรงแรม Holiday Inn Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 5   ไทเป - ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
             ศูนย์เครื่องสำอาง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ชอปปิ้งซีเหมินติง
             โรงแรม Eastern Hotels & Resorts ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่ 6   ไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
รหัสทัวร์:
TW_SL00007
ประเทศ:
ไต้หวัน
สายการบิน:
Lion Air
เข้าชม:
135

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป SL398 ขากลับ SL399

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 05 พ.ย.2561 17,900 17,900 16,900 0 4,900 Lion Air
booking 07 พ.ย.2561 17,900 17,900 16,900 0 4,900 Lion Air
booking 12 พ.ย.2561 17,900 17,900 16,900 0 4,900 Lion Air
booking 14 พ.ย.2561 17,900 17,900 16,900 0 4,900 Lion Air
booking 19 พ.ย.2561 16,900 16,900 15,900 0 4,900 Lion Air
booking 21 พ.ย.2561 17,900 17,900 16,900 0 4,900 Lion Air
booking 26 พ.ย.2561 16,900 16,900 15,900 0 4,900 Lion Air
booking 28 พ.ย.2561 17,900 17,900 16,900 0 4,900 Lion Air
booking 03 ธ.ค.2561 18,900 18,900 17,900 0 5,900 Lion Air
booking 05 ธ.ค.2561 19,900 19,900 18,900 0 5,900 Lion Air
booking 10 ธ.ค.2561 16,900 16,900 15,900 0 4,900 Lion Air
booking 12 ธ.ค.2561 17,900 17,900 16,900 0 4,900 Lion Air
booking 17 ธ.ค.2561 16,900 16,900 15,900 0 4,900 Lion Air
booking 24 ธ.ค.2561 19,900 19,900 18,900 0 5,900 Lion Air
booking 26 ธ.ค.2561 21,900 21,900 20,900 0 6,900 Lion Air
booking 31 ธ.ค.2561 20,900 20,900 19,900 0 5,900 Lion Air
booking 07 ม.ค.2562 16,900 16,900 15,900 0 4,900 Lion Air
booking 09 ม.ค.2562 17,900 17,900 16,900 0 4,900 Lion Air
booking 14 ม.ค.2562 16,900 16,900 15,900 0 4,900 Lion Air
booking 16 ม.ค.2562 17,900 17,900 16,900 0 4,900 Lion Air
booking 21 ม.ค.2562 16,900 16,900 15,900 0 4,900 Lion Air
booking 28 ม.ค.2562 16,900 16,900 15,900 0 4,900 Lion Air
booking 30 ม.ค.2562 17,900 17,900 16,900 0 4,900 Lion Air
booking 04 ก.พ.2562 20,900 20,900 19,900 0 5,900 Lion Air
booking 11 ก.พ.2562 17,900 17,900 16,900 0 4,900 Lion Air
booking 13 ก.พ.2562 19,900 19,900 18,900 0 5,900 Lion Air
booking 18 ก.พ.2562 19,900 19,900 18,900 0 5,900 Lion Air
booking 20 ก.พ.2562 19,900 19,900 18,900 0 5,900 Lion Air
booking 25 ก.พ.2562 17,900 17,900 16,900 0 4,900 Lion Air
booking 27 ก.พ.2562 18,900 18,900 17,900 0 4,900 Lion Air
booking 04 มี.ค.2562 17,900 17,900 16,900 0 4,900 Lion Air
booking 06 มี.ค.2562 17,900 17,900 16,900 0 4,900 Lion Air
booking 11 มี.ค.2562 17,900 17,900 16,900 0 4,900 Lion Air
booking 13 มี.ค.2562 17,900 17,900 16,900 0 4,900 Lion Air
booking 18 มี.ค.2562 17,900 17,900 16,900 0 4,900 Lion Air
booking 20 มี.ค.2562 17,900 17,900 16,900 0 4,900 Lion Air
booking 25 มี.ค.2562 17,900 17,900 16,900 0 4,900 Lion Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ร้านใบชา ไถจง ไนท์มาร์เก็ต ไถจง ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต ศูนย์GERMANIUM ปะการังแดง พิพิธภัณฑ์กู้กง ศูนย์เครื่องสำอาง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ชอปปิ้งซีเหมินติง ตึกไทเป101


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง 
 -/-/-
 

 

วันที่ 2 สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน(ไทเป) - หนานโถว - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้

 B/L/D
 โรงแรม ORANGE HOTEL CHIAYI ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต
 B/L/D 
 โรงแรม KING BRIDGE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 ไถจง -ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต
 B/L/- 
 โรงแรม Holiday Inn Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5 ไทเป - ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101  
ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ชอปปิ้งซีเหมินติง

 B/L/- 
 โรงแรม Eastern Hotels & Resorts ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 ไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
 B/-/-