ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI BT-TPE08 4วัน 2คืน บิน SL_BNST

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI BT-TPE08  4วัน 2คืน บิน SL_BNST
วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง


วันที่ 2  สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89)
                วัดหลงซาน - ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium - ซีเหมินติง
          โรงแรม EHOME HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3  ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
                ซือหลินไนท์มาเก็ท
                โรงแรมระดับ EHOME HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4   ไทเป - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
 
รหัสทัวร์:
TW_SL00006
ประเทศ:
ไต้หวัน
สายการบิน:
Lion Air
เข้าชม:
213

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป SL398 ขากลับ SL399

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

วันที่ 1สนามบินดอนเมือง
 -/-/- 
 

วันที่ 2สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน–อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101–(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89)–วัดหลงซาน -ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium –ซีเหมินติง(เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
 B/L/- 
  โรงแรม EHOME HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี–ซือหลินไนท์มาเก็ท
 B/L/- 
  โรงแรมระดับ EHOME HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
 B/-/-