ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ไต้หวัน LION ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน FJL (S02) 5วัน 3คืน บิน SL_FMST

ทัวร์ไต้หวัน LION ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน FJL (S02) 5วัน 3คืน บิน SL_FMST

วันที่ 1     กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 

 
วันที่ 2      สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน–เมืองเจียอี้–อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ชิมชาอู่หลง 
         โรงแรม TSUN HUANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 3     เมืองไถจง–หนาวโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–ร้านขนมพายสับปะรด
               ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
         โรงแรม CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 4      ศูนย์ Germanium-Cosmetic shop– อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง
         โรงแรม CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ

รหัสทัวร์:
TW_SL00005
ประเทศ:
ไต้หวัน
สายการบิน:
Lion Air
เข้าชม:
280

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป SL 398 ขากลับ SL 399

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 30 พ.ค. - 03 มิ.ย.61 14,555 14,555 14,555 0 2,500 Lion Air
booking 13 - 17 มิ.ย.61 14,555 14,555 14,555 0 2,500 Lion Air
booking 20 - 24 มิ.ย.61 14,555 14,555 14,555 0 2,500 Lion Air
booking 04 - 08 ก.ค.61 14,555 14,555 14,555 0 2,500 Lion Air
booking 18 - 22 ก.ค.61 14,555 14,555 14,555 0 2,500 Lion Air
booking 08 - 12 ส.ค.61 14,555 14,555 14,555 0 2,500 Lion Air
booking 29 ส.ค. - 02 ก.ย.61 14,555 14,555 14,555 0 2,500 Lion Air
booking 19 - 23 ก.ย.61 14,900 14,900 14,900 0 2,500 Lion Air
booking 26 - 30 ก.ย.61 14,900 14,900 14,900 0 2,500 Lion Air
booking 03 - 07 ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 0 2,500 Lion Air
booking 04 - 08 ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 0 2,500 Lion Air
booking 23 - 27 ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 0 2,500 Lion Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

 

วันที่ 1   กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน–เมืองเจียอี้–อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ชิมชาอู่หลง 
 -/L/D 
  โรงแรม TSUN HUANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  เมืองไถจง–หนาวโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–ร้านขนมพายสับปะรด- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
 B/L/-
  โรงแรม CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ศูนย์ Germanium-Cosmetic shop– อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง
 B/L/- 
  โรงแรม CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ
 B/-/-