ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สิงโตคำราม FJL (S01) 5วัน 3คืน บิน SL_FMST

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สิงโตคำราม FJL (S01) 5วัน 3คืน บิน SL_FMST

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
 

วันที่ 2 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
          โรงแรม IN HOUSE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 3 ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
         โรงแรม CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 4 Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคม)-ซีเหมินติง
          โรงแรม CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
TW_SL00004
ประเทศ:
ไต้หวัน
สายการบิน:
Lion Air
เข้าชม:
336

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป SL398 ขากลับ SL399

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 30 พ.ค. - 03 มิ.ย.61 13,999 13,999 13,999 0 2,500 Lion Air
booking 13 - 17 มิ.ย.61 13,999 13,999 13,999 0 2,500 Lion Air
booking 20 - 24 มิ.ย.61 13,999 13,999 13,999 0 2,500 Lion Air
booking 04 - 08 ก.ค.61 13,999 13,999 13,999 0 2,500 Lion Air
booking 18 - 22 ก.ค.61 13,999 13,999 13,999 0 2,500 Lion Air
booking 08 - 12 ส.ค.61 13,999 13,999 13,999 0 2,500 Lion Air
booking 29 ส.ค. - 02 ก.ย.61 13,999 13,999 13,999 0 2,500 Lion Air
booking 19 - 23 ก.ย.61 14,500 14,500 14,500 0 2,500 Lion Air
booking 26 - 30 ก.ย.61 14,500 14,500 14,500 0 2,500 Lion Air
booking 03 - 07 ต.ค.61 15,500 15,500 15,500 0 2,500 Lion Air
booking 04 - 08 ต.ค.61 15,500 15,500 15,500 0 2,500 Lion Air
booking 23 - 27 ต.ค.61 16,500 16,500 16,500 0 2,500 Lion Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 -/L/D 
  โรงแรม IN HOUSE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
 B/L/- 
  โรงแรม CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคม)-ซีเหมินติง
 B/L/- 
  โรงแรม CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ
 B/-/-