ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง IT98 4วัน 3คืน บิน IT_ITCST

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง IT98 4วัน 3คืน บิน IT_ITCST
-เมืองผิงซี  เมืองนิวไทเป(New Taipei City) จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี(PingxiLine)ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวซื่อเฟิ่น คือการปล่อยโคมลอย
-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชอง จึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่
-เหย๋หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน 
-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติ แทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค
-DUTY FREE และร้านคอสเมติก  ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ  และเครื่องสำเอง  ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายในราคาที่ถูกเป็นพิเศษ  
-Shilin Night Market  เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และโด่งดังที่สุดอีกด้วย ของขายที่นี่แทบจะมีครบทุก  อย่าง ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของฝาก เสื้อผ้า ร้องเท้า  
-นั่งกระเช้าเมาคง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองไทเป ท่านจะได้พบกับความตื่นเต้นขณะนั่งกระเช้าลอยฟ้าเหมาคง
-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) ถ่ายรูปตึกที่มีความสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกด้วย
-ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้า แบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง  
-วัดหลงซาน เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว
-มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค (MITSUI Outlet Park)  เป็นเอ้าท์เลทจากญี่ปุ่น ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ภายใน มีห้างร้านและร้านอาหารกว่า 200 แบรนด์ชั้นนำ 
รหัสทัวร์:
TW_IT00001
ประเทศ:
ไต้หวัน
สายการบิน:
Tiger Air
เข้าชม:
372

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป IT506 ขากลับ IT505

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 29 มี.ค. - 01 เม.ย.61 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 05 - 08 เม.ย.61 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 19 - 22 เม.ย.61 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 26 - 29 เม.ย.61 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 03 - 06 พ.ค.61 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 10 - 13 พ.ค.61 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 17 - 20 พ.ค.61 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 24 - 27 พ.ค.61 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 31พ.ค. - 03 มิ.ย.61 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 08 - 11 มิ.ย.61 12,888 12,888 12,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 22 - 25 มิ.ย.61 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 06 - 09 ก.ค.61 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 20 - 23 ก.ค.61 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 26 - 29 ก.ค.61 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 10 - 13 ส.ค.61 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 24 - 27 ส.ค.61 12,888 12,888 12,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 06 - 09 ก.ย.61 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 13 - 16 ก.ย.61 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 20 - 23 ก.ย.61 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 27 - 30 ก.ย.61 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 04 - 07 ต.ค.61 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 11 - 14 ต.ค.61 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Tiger Air
booking 18 - 21 ต.ค.61 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Tiger Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง  
 -/-/-
  โรงแรม Taoyuan Chungli  Business Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 เถาหยวน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว - ปล่อยโคมผิงซี  -ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต
 B/L/D 
  โรงแรม We Meet Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ไทเป - กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 -  ตลาดซีเหมินติง
 B/L/-
  โรงแรม We Meet Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 วัดหลงซาน- มิตซุยเอ้าเล็ท -สนามบินเถาหยวน  - ท่าอาศยานดอนเมือง
 B/-/-