เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

0926295954

Travel License : 11/05662

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ Taiwan Japan Cruise Trip จีหลง (ไต้หวัน) นาฮะ โอกินาวะ(ญี่ปุ่น) 5วัน 4คืน เรือ MSC BELLISSIMA

ล่องเรือสำราญ Taiwan Japan Cruise Trip จีหลง (ไต้หวัน) นาฮะ โอกินาวะ(ญี่ปุ่น) 5วัน 4คืน เรือ MSC BELLISSIMA

ล่องเรือสำราญ Taiwan Japan Cruise Trip จีหลง (ไต้หวัน) นาฮะ โอกินาวะ(ญี่ปุ่น) 5วัน 4คืน เรือ MSC BELLISSIMA

เรือสำราญ MSC BELLISSIMA เที่ยว จีหลง (ไต้หวัน) นาฮะ,โอกินาวะ(ญี่ปุ่น) มิยาโกะ 5วัน4คืน รวมความบันเทิง และ อาหารทุกมื้อ

รหัสทัวร์

CRU_0182

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

16 ม.ค. 67 - 05 มี.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

22,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

MSC Bellissima

MSC Bellissima

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

05 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

22,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

28,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

34,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : TUE

วันที่ : 30 ธ.ค. 66

ท่าเรือ : จีหลง

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 17.00

ลำดับ : 2

วัน : WED

วันที่ : 30 ธ.ค. 66

ท่าเรือ : นาฮา

เวลาเรือถึง : 13.00

เวลาเรือออก : 23.59

ลำดับ : 3

วัน : THU

วันที่ : 30 ธ.ค. 66

ท่าเรือ : นาฮา

เวลาเรือถึง : 00.01

เวลาเรือออก : 20.00

ลำดับ : 4

วัน : FRI

วันที่ : 30 ธ.ค. 66

ท่าเรือ : มิยาโกะ

เวลาเรือถึง : 07.00

เวลาเรือออก : 18.00

ลำดับ : 5

วัน : SAT

วันที่ : 30 ธ.ค. 66

ท่าเรือ : จีหลง

เวลาเรือถึง : 07.00

เวลาเรือออก : -

เส้นทางเดินเรือ

เส้นทางเดินเรือ
ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ห้องพักบนเรือตามที่ระบุในรายการ

- ภาษีท่าเรือ

- ค่าทิปพนักงานบนเรือ

- อาหารทุกมื้อบนเรือตามห้องอาหารที่กำหนด

อัตรานี้ไม่รวม

- ตั๋วเครื่องบิน

- ค่าวีซ่า (ถ้ามี)

- รายการทัวร์บนฝั่งที่เรือจอดเทียบท่า

- รถรับส่ง

- ห้องอาหารพิเศษบนเรือ

- ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การจองและชำระเงิน

- ชำระราคาเต็ม ณ วันที่ทำการจอง

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และ จำนวนห้องว่าง ค่าเงิน USD การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี

นโยบายการยกเลิก

- ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกรณียกเลิกการเดินทางทางบริษัทฯ เรียกเก็บเงิน 100% ทุกกรณี

ข้อตกลง

- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมืองและจะไม่คืนเงินค่าตั๋วเรือที่ท่าน ชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองด้วยเหตุอันใดก็ตาม - ในกรณีที่ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนั้นๆ ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของทางสถานฑูต ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อาทิค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หรือค่ายกเลิกการเดินทาง หากการพิจารณายื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน “ไม่ผ่าน”

จำนวนผู้เข้าชม 74 ครั้ง

แพคเกจเรือสำราญคล้ายกัน