ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง Promotion 4วัน 3คืน บินIT_PBST

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง Promotion 4วัน 3คืน บินIT_PBST
- กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์  วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน
- ล่องเรือชมวิวริมทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
- ขึ้นชมตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงที่สุดในโลก ให้ท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก101
- อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่นซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง
- ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างให้ผิวพรรณสวยงาม
รหัสทัวร์:
TW_TR00001
ประเทศ:
ไต้หวัน
สายการบิน:
Tiger Air
เข้าชม:
219

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • IT506 - IT505

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 15-18 ก.ค. 60 14,999 14,999 14,999 0 4,900 Tiger Air
booking 19-22 ก.ค. 60 13,999 13,999 13,999 0 3,900 Tiger Air
booking 22-25 ก.ค. 60 13,999 13,999 13,999 0 3,900 Tiger Air
booking 26-29 ก.ค. 60 13,999 13,999 13,999 0 3,900 Tiger Air
booking 02-05 ส.ค. 60 13,999 13,999 13,999 0 3,900 Tiger Air
booking 04-07 ส.ค. 60 14,999 14,999 14,999 0 4,900 Tiger Air
booking 05-08 ส.ค. 60 14,999 14,999 14,999 0 4,900 Tiger Air
booking 16-19 ส.ค. 60 13,999 13,999 13,999 0 3,900 Tiger Air
booking 18-21 ส.ค. 60 14,999 14,999 14,999 0 4,900 Tiger Air
booking 19-22 ส.ค. 60 14,999 14,999 14,999 0 4,900 Tiger Air
booking 23-26 ส.ค. 60 13,999 13,999 13,999 0 3,900 Tiger Air
booking 26-29 ส.ค. 60 13,999 13,999 13,999 0 3,900 Tiger Air
booking 29 ก.ค. - 01 ส.ค. 60 14,999 14,999 14,999 0 4,900 Tiger Air
booking 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 60 13,999 13,999 13,999 0 3,900 Tiger Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน 
 -/-/- 
  โรงแรม HEDO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  ผู่หลี่ – วัดจงไถชานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง-แวะชิมชาอูหลง – ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
 B/L/- 
  โรงแรม KING BRIDGE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3    ไถจง – ขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) – ตลาดซีเหมินติง  
 B/L/D 
  โรงแรม ATAMI ONSEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ชุมชนโบราณผิงซี  DUTY FREE – กรุงเทพฯ 
 B/L/-