ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ 4 วัน 3 คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ 4 วัน 3 คืน บินCI_FMST

เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน  ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติและทัศนียภาพของไต้หวัน
หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไทจง นายหวง หยุง ฝูทหารผ่านศึกที่ได้สร้างภาพวาด
นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยาน พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป
ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต   เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965  
นมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ 
ชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ให้ท่านได่ถ่ายรูป กับนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพทาง เทคโนโลยีของไต้หวัน
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ 
อุทยานเย๋หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง 

รหัสทัวร์:
TW_CI00009
ประเทศ:
ไต้หวัน
สายการบิน:
China Airlines
เข้าชม:
91

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • CI 838 / CI 837

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 02-05 เม.ย. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 03-06 เม.ย. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 07-10 เม.ย. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 25-28 เม.ย. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 27-30 เม.ย. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 05-08 พ.ค. 60 23,999 23,999 23,999 0 3,700 China Airlines
booking 15-18 พ.ค. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 19-22 พ.ค. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 21-24 พ.ค. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 25-28 พ.ค. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 28-31 พ.ค. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 30 พ.ค.-02 มิ.ย. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 04-07 มิ.ย. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 06-09 มิ.ย. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 12-15 มิ.ย. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 18-21 มิ.ย. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 21-24 มิ.ย. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 25-28 มิ.ย. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 27-30 มิ.ย. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

วันที่ 1   กรุงเทพฯ-ไทเป – หมู่บ้านสายรุ้ง-เจี้ยอี้  -/-/D
โรงแรม YUT TONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2    อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต  B/L/D 
โรงแรม MOVING STAR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป-ชิมพายสับปะรด - ตึกไทเป101- (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อาบน้ำแร่ในโรงแรม  B/L/D 
โรงแรม TAIPEI CONVENTION CENTER  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 4  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - ศูนย์สร้อย germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - กรุงเทพฯ  B/L/D