ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ 4 วัน 3 คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ 4 วัน 3 คืน บินCI_FMST

เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน  ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติและทัศนียภาพของไต้หวัน
หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไทจง นายหวง หยุง ฝูทหารผ่านศึกที่ได้สร้างภาพวาด
นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยาน พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป
ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต   เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965  
นมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ 
ชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ให้ท่านได่ถ่ายรูป กับนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพทาง เทคโนโลยีของไต้หวัน
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ 
อุทยานเย๋หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง 

รหัสทัวร์:
TW_CI00009
ประเทศ:
ไต้หวัน
สายการบิน:
China Airlines
เข้าชม:
449

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • CI 838 / CI 837

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 17-20 ก.ค. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 23-26 ก.ค. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 25-28 ก.ค. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 31 ก.ค.-08 ส.ค. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 02-05 ส.ค. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 06-09 ส.ค. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 08-11 ส.ค. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 10-13 ส.ค. 60 23,999 23,999 23,999 0 3,700 China Airlines
booking 11-14 ส.ค. 60 23,999 23,999 23,999 0 3,700 China Airlines
booking 14-17 ส.ค. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 16-19 ส.ค. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 20-23 ส.ค. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 22-25 ส.ค. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 27-30 ส.ค. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines
booking 29 ส.ค.-01 ก.ย. 60 22,999 22,999 22,999 0 3,700 China Airlines


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

วันที่ 1   กรุงเทพฯ-ไทเป – หมู่บ้านสายรุ้ง-เจี้ยอี้  -/-/D
โรงแรม YUT TONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2    อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต  B/L/D 
โรงแรม MOVING STAR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป-ชิมพายสับปะรด - ตึกไทเป101- (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อาบน้ำแร่ในโรงแรม  B/L/D 
โรงแรม TAIPEI CONVENTION CENTER  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 4  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - ศูนย์สร้อย germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - กรุงเทพฯ  B/L/D