ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ไต้หวัน ปังมาก ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 3 วัน 2 คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน ปังมาก ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 3 วัน 2 คืน บินCI_FMST

เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของมณฑลไต้หวัน
สู่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค 
นมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
อุทยานเย๋หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง 
Taipei Fish Market หรือ ตลาดปลาไทเป ซึ่งเป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเลสดๆ ซึ่งเป็นตลาดติดแอร์ 
ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ตสายแรกของเมืองไทเปมีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทเป อายุกว่า 200 ปี
ชอปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต   เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจำหน่าย
ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์ 
นำท่านชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ให้ท่านได่ถ่ายรูป กับนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพทาง เทคโนโลยีของไต้หวัน
ผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง

รหัสทัวร์:
TW_CI00008
ประเทศ:
ไต้หวัน
สายการบิน:
China Airlines
เข้าชม:
207

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • CI 834 / CI 835

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 23-26 ก.พ. 60 19,999 19,999 19,999 0 3,500 China Airlines
booking 02-05 มี.ค. 60 19,999 19,999 19,999 0 3,500 China Airlines
booking 15-18 มี.ค. 60 19,999 19,999 19,999 0 3,500 China Airlines
booking 22-25 มี.ค. 60 19,999 19,999 19,999 0 3,500 China Airlines
booking 25-28 มี.ค. 60 19,999 19,999 19,999 0 3,500 China Airlines
booking 30 มี.ค.-02 เม.ย. 60 19,999 19,999 19,999 0 3,500 China Airlines
booking 27-30 เม.ย. 60 20,999 20,999 20,999 0 3,500 China Airlines
booking 28 เม.ย.-01 พ.ค. 60 19,999 19,999 19,999 0 3,500 China Airlines
booking 04-07 พ.ค. 60 20,999 20,999 20,999 0 3,500 China Airlines
booking 05-08 พ.ค. 60 20,999 20,999 20,999 0 3,500 China Airlines
booking 06-09 พ.ค. 60 19,999 19,999 19,999 0 3,500 China Airlines
booking 18-21 พ.ค. 60 19,999 19,999 19,999 0 3,500 China Airlines
booking 26-29 พ.ค. 60 19,999 19,999 19,999 0 3,500 China Airlines


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

วันที่ 1   กรุงเทพฯ-ไทเป – TAIPEI FISH MARKET – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  -/-/D
โรงแรม TAO GARDEN  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2   เมืองไถจง –นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต   B/L/D 
โรงแรม MOOVING STAR หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3   ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ  B/-/-