ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นารา TZ13 4 วัน 3 คืน บิน TZ_ICTST

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นารา TZ13 4 วัน 3 คืน บิน TZ_ICTST

เดินทางเข้าสู่เมือง นารา นำท่านกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ที่วัด โทไดจิ, เดินทางเข้าสู่เมืองโตเกียว,ไปชมศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ,นำท่านชมหรือ ปราสาททอง  ที่มีชื่อเสียงในโตเกียว,พื้นที่ช้อปปิ้งย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ ,อิสระฟรีเดย์เต็มวัน ยูนิเวอร์แซล เจแปน,นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า,นำท่านไปช้อปปิ้งที่ Joy one Duty Free ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ  

รหัสทัวร์:
JP_TZ00005
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Scoot Airline
เข้าชม:
189

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • TZ298,TZ297

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 26-29 มี.ค. 60 25,900 25,900 25,900 7,000 7,500 Scoot Airline
booking 02-05 เม.ย.60 25,900 25,900 25,900 7,000 7,500 Scoot Airline
booking 09-12 เม.ย.60 26,900 26,900 26,900 7,000 7,500 Scoot Airline


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1   กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท    -/-/-
 ที่พัก:  Osaka Bay Plaza Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2    โอซาก้า  - นารา - วัดโทไดจิ -  เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาททอง คินคะคุจิ - ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ -  เอออนพลาซ่า          B/L/D 
  ที่พัก:  Novotel Koshien Osaka West Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน  

 

วันที่ 3   อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน   B/-/- 
 พัก:  Novotel Koshien Osaka West Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

วันที่ 4   โกเบ – ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง        B/L/-