ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวฟูจิ 5 วัน 3 คืน บิน XJ _ SSST

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวฟูจิ 5 วัน 3 คืน บิน XJ _ SSST

ล่องทะเลสาบอาชิ
สู่ศาลเจ้าฮาโกเน่อยู่กลางป่าทึบตามแนวชายฝั่งของทะเลสาบอาชิ 
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวจำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ  
แช่ออนเซ็นน้ำแร่ธรรมชาติ
สู่ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิด
สู่วัดอาซากุสะนมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซ็นติเมตร
ช้อปปิ้งชินจูกุตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียว

รหัสทัวร์:
JP_XJ00002
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
138

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • XJ 600 / XJ 601

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 05-09 เม.ย.60 33,900 33,900 33,900 0 7,500 AirAsia X
booking 28 เม.ย.-02 พ.ค. 60 33,900 33,900 33,900 0 7,500 AirAsia X
booking 07-11 เม.ย. 60 39,900 39,900 39,900 0 7,500 AirAsia X
booking 09-13 เม.ย. 60 39,900 39,900 39,900 0 7,500 AirAsia X
booking 12-16 เม.ย. 60 43,900 43,900 43,900 0 7,500 AirAsia X
booking 14-18 เม.ย. 60 43,900 43,900 43,900 0 7,500 AirAsia X
booking 19-23 เม.ย. 60 30,900 30,900 30,900 0 7,500 AirAsia X
booking 21-25 เม.ย. 60 30,900 30,900 30,900 0 7,500 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ  -/-/-
   

 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ – ล่องทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ออนเซ็น    -/L/D 
โรงแรมONSEN HOTELหรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ออนเซ็น – ภูเขาไฟฟูจิ – วัดอาซากุสะ หรือ สวนอุเอโนะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ  B/L/-
โรงแรม NARITA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 4  นาริตะ – อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเดินทาง)ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.- บาท, เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท  B/-/-
โรงแรม NARITA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 5  นาริตะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ  B/-/-